Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

I. Smluvními stranami jsou:

 

Provozovatel:

SANG Z.S. SPORT ACADEMY NEW GENERATION

Květnového vítězství 938/79 I 149 00 Praha 4 – Háje
IČ: 27051480

Datum vzniku: 15. 12. 2006 SpolekMěstský soud v Praze, odd. L vložka 17295

Subjekt není plátce DPH.Datová sch.: tg8xph9

Zuzana Dušková

tel.:+420 777 331 460

bankovní spojení: 0104440369/0800 (Česká spořitelna a.s.)

 

Objednatel (osoba přihlášená na kurz, od zahájení kurzu, účastník kurzu)

 

II. Předmět smlouvy

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit dětský kurz (příp. akci/pobyt) dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob a na základě úhrady umožnit objednateli účast na takovém kurzu (akci/pobytu).

 2. Objednatel je povinen se seznámit s náplní kurzu (akce/pobytu) a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky a vybavení, uvedených u každého konkrétního kurzu na webu www.sang.cz, případně zaslaných e-mailem.

 3. Zasláním registračního formuláře na kurz (akci/pobyt) objednatel souhlasí s jeho náplní (viz. bod 2.) a nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.

 4. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku uvedeném na webu www.sang.cz, případně dle informací zaslaných e- mailem.

 5. Kurzy (akce/pobyty) se konají pod vedením zkušených trenérů, kteří pro jejich vedení mají patřičná oprávnění.

III. Vznik smlouvy

 1. Přihlášení na kurz (příp. jinou akci/pobyt) je třeba učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému na webu www.sang.cz. Do 48 hodin po odeslání formuláře bude na e-mail objednatele zasláno potvrzení přihlášení na kurz (akci/pobyt) včetně údajů pro provedení platby a doby splatnosti. V případě, že objednatel neobdrží potvrzení registrace na kurz (akci/pobyt), je nutné kontaktovat provozovatele, který sjedná nápravu.
 2. V případě kurzu se první navštívená lekce považuje za zkušební, při následující vzniká provozovateli nárok na úhradu kurzovného.
 3. Kurzovné se hradí v plné výši nejpozději po zkušební lekci na vypsané období (pololetí – 5 měsíců), jednorázové akce se hradí v plné výši před jejich konáním, pobyt se hradí zálohou a následným doplatkem.
 4. Kurzovné se hradí bezhotovostním převodem na účet provozovatele.
 5. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti v okamžiku úhrady dané částky na účet provozovatele. V případě kurzu se registrační formulář mění v řádné přihlášení člena do akademie SANG z.s., v případě akce/pobytu je potvrzena účast.
 6. V případě neuhrazení částky do doby splatnosti nenabývá smlouva účinnosti a  objednateli nevzniká právo na účast na kurzu (akci/pobytu). Provozovatel je oprávněn objednateli účast na kurzu (akci/pobytu) odmítnout.

 7. Úhradou a vyplněním přihlášky na kurz (akci/pobyt) objednatel potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

IV. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn zrušit kurz (akci/pobyt) v případě kdy kurz (akce/pobyt) není obsazen minimálním počtem osob. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit objednateli uhrazenou částku. Částka bude zaslána provozovatelem zpět na účet objednatele bankovním převodem do 14ti dnů od zrušení kurzu (akce/pobytu).
 2. V případě, že provozovateli bude zabráněno kurz (akci/pobyt) uskutečnit z důvodu „vyšší moci“ (havárie v provozovně, plošné epidemie apod.), bere objednatel na vědomí, že částka za kurz (akci/pobyt) není vratná. Takto zrušený kurz (akce/pobyt) bude v nejbližší možné době adekvátně nahrazen.
 3. V případě, že objednatel nemůže na kurz (akci/pobyt) své dítě ze závažných zdravotních důvodů umístit a předloží kopii dokladu od lékaře, může si zvolit náhradní termín na jiný kurz či akci. Provozovatel stanoví adekvátní částku za nevychozené období, která bude následně použita na náhradní kurz či akci. V případě pobytu jsou storno podmínky uvedeny v přihlášce.
 4. V případě, že provozovatel nebude moci zajistit konkrétní lekci v daném kurzu (např. z důvodu nemoci trenéra) zajistí náhradní lekci v rámci kurzu.

V. GDPR Ochrana soukromí

 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na vybraný kurz (akci/pobyt) objednatel uděluje společnosti SANG z.s., se sídlem Květnového vítězství 938/79, 149 00 Praha 4 – Háje, souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v rozsahu potřebném pro interní potřebu provozovatele, kterou se rozumí zajištění řádného přihlášení člena, plnění evidenčních povinností, zajištění řádné evidence vedení členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, komunikace se zákonnými zástupci, organizace sportovních programů a akcí dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679 („GDPR“). Společnost SANG z.s. chrání veškeré osobní údaje poskytnuté

  objednatelem před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou platnou od 25. 5. 2018.

 2. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen

  na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na zuza@sang.cz nebo

  telefonicky na tel. 777 331 460.

 3. Objednatel, účastník kurzu či příjemce služby souhlasí s pořízením obrazových a

  zvukových záznamů v průběhu kurzu (akce/pobytu). Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách provozovatele, Facebooku, YouTube, či v jiných obchodních materiálech. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu.

 4. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie prezentované na kurzu (akci/pobytu) a obsažené v materiálech a na webových stránkách provozovatele, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání kurzu (akce/pobytu). O takovéto změně provozovatel informuje objednatele nejpozději 10 dnů před účinností změn. Objednatel může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Všeobecné obchodní podmínky aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.

V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatelena e-mail: zuza@sang.cz nebo telefonicky na tel.: +420 777 331 460

Přejít nahoru